SMOOTHIE BOWL

blueberry, banana, mango, beet & almond milk smoothie, topped with kiwi
and vegan granola